Aanpassingen aan de regeling NOW

Aanpassingen aan de regeling NOW

Meer verfijning, nog meer duidelijkheid.
Pagina afdrukken
Het is gebleken dat er op een aantal punten technische aanpassingen aan de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) nodig zijn. De NOW is op 2 april jl. in werking getreden.

1. De berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (artikel 7).

In artikel 7, dat de hoogte van het definitieve subsidiebedrag regelt, is opgenomen hoe verzoeken voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen doorwerken in het subsidiebedrag. Bij het aanvragen van een NOW-subsidie committeren werkgevers zich eraan zulke verzoeken niet in te dienen. Als ze dat toch doen, leidt dat tot een lager subsidiebedrag.

De doorwerking van deze verzoeken in het subsidiebedrag was echter technisch niet juist geregeld. Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen bleken minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd. Met de aanpassing van artikel 7 is dit hersteld. Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
  1. In het eerste lid, onder constante B, vervalt onderdeel b, onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot b tot en met d.
  2. In het eerste lid, onder constante B, onderdeel d (nieuw) wordt “onderdelen a tot en met d” vervangen door “onderdelen a tot en met c”.
  3. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, wordt een lid toegevoegd, luidende: Indien de werkgever na 17 maart 2020 een verzoek om toestemming heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst van één of meer werknemers op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de subsidie verlaagd met: D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9.  Hierbij staat D voor het loon dat de werknemers, bedoeld in de eerste zin, hebben ontvangen, berekend overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, constante B.
  4. In het zesde lid (nieuw) wordt “eerste lid, constante B, onderdeel b,” vervangen door “vijfde lid”.
Nu dit artikel is gewijzigd, is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de subsidieverlaging bij een vermindering van de loonsom beter toe te lichten.

2. Aanpassing vaststellingstermijn (artikel 14, vierde lid). -> van 22 weken naar 52 weken

Artikel 14, vierde lid, van de regeling bepaalde dat - na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager – de subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn wordt met de voorgestelde wijziging verruimd naar 52 weken. Door een termijn van 52 weken aan te houden bestaat voldoende tijd om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens. Om enerzijds een zo spoedig mogelijke afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken en anderzijds misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen zullen risicogerichte controles worden ingericht. Voor de meeste werkgevers zal gelden dat de hoogte van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. De vaststelling zal in die gevallen zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden. In een aantal gevallen zullen aanvullende controlewerkzaamheden en een ruimere termijn voor vaststelling nodig zijn om het verzoek tot vaststelling te beoordelen.

3. Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer (artikel 8, achtste lid)

Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Omdat het om uitvoeringstechnische redenen voor UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer.

4. Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)

In de toelichting zal worden verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Daarnaast is de regeling op enkele punten van technische aard gewijzigd. De wijziging van deze regeling treedt in werking voordat de eerste aanvragen kunnen worden ingediend. De gewijzigde regeling is dus van toepassing op alle aanvragen in het kader van de NOW.

Bron: Kamerbrief Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanpassingen NOW d.d. 3 april 2020  en de wijzigingsregeling d.d. 2 april 2020 

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Aanpassingen aan de regeling NOW

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • personeelsmanagement
  • arbeidsrecht
  • sociaal zekerheidsrecht
  • arbeidsomstandigheden
  • verzuimmanagement
  • cao recht
06-04-2020