Algemene mededeling over de jaarrekening boekjaar 2018

Algemene mededeling over de jaarrekening boekjaar 2018

Raadpleeg bij twijfel de accountant
Pagina afdrukken

Met ingang van boekjaar 2016 moeten micro- en kleine ondernemingen hun jaarrekening en bijbehorende jaarstukken op digitale wijze deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat deponeren gebeurt met behulp van administratiesoftware of via de online service “Zelf Deponeren Jaarrekening” van de KvK. In de software en online service bij de Kamer van Koophandel kon een wetswijziging uit 2018 niet worden verwerkt, omdat de betrokkenen bij de totstandkoming van de online service en de software niet tijdig vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn geïnformeerd over deze wetswijziging. ‘De wetswijziging betreft zaken die in de balans opgenomen of uitgesplitst moeten worden. In die wetswijziging ontbreekt een aanduiding vanaf welk boekjaar de wetswijzigingen gelden, zodat ze onmiddellijk in werking zijn getreden op 19 september 2018. Daardoor kan het voorkomen dat micro-, kleine en middelgrote rechtspersonen niet alle wettelijk vereiste informatie (hebben) kunnen opnemen in de digitaal bij de Kamer van Koophandel te deponeren jaarrekening. Hieronder volgt een opsomming van die informatie die door de verschillende categorieën rechtspersonen mogelijk in de balans moet worden opgenomen, zonder dat het desbetreffende informatieveld in de administratiesoftware of de online service van de KvK aanwezig is (de artikelen verwijzen naar Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). De informatie zal in de toelichtende velden moeten worden opgenomen.


Jaarrekening over boekjaar 2018

Indien de jaarrekening over boekjaar 2018 reeds is vastgesteld en gedeponeerd, zal doorgaans niet gezegd kunnen worden dat door het ontbreken van de desbetreffende informatie de jaarrekening “in ernstige mate tekortschiet” in het geven van het door de wet vereiste inzicht in de financiële positie van de rechtspersoon. Het deponeren van een extra mededeling over de ontbrekende informatie bij het Handelsregister zal dan ook doorgaans niet nodig zijn (artikel 2:362 lid 6 BW). Raadpleeg bij twijfel de accountant of andere boekhoudkundige intermediair.
Voor zover de jaarrekening over boekjaar 2018 nog niet is gedeponeerd, kan de toe te voegen informatie op de volgende manier met behulp van de administratiesoftware of de online service van de KvK in de jaarrekening opgenomen worden:

Microrechtspersonen

 • Het totaalbedrag aan langlopende schulden en het totaalbedrag aan kortlopende schulden in de balans dienen te worden uitgesplitst (artikel 2:395a lid 4).
  Verantwoording: de twee totaalbedragen van de lang- en van de kortlopende schulden kunnen worden opgenomen in de toelichting op de jaarverantwoording in het veld “Informatieverschaffing over schulden".
 • Indien de micro-onderneming gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling om geen overlopende posten met betrekking tot de overige bedrijfskosten op te nemen, dient dit onderaan de balans vermeld te worden (artikel 2:395a lid 3). Verantwoording: Deze vermelding kan worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening, in het veld “Informatieverschaffing over aanvullende informatie ten opzichte van artikel 2:395a BW”.
​Hoewel micro-ondernemingen geen toelichting hoeven te deponeren, wordt de hiervoor genoemde verantwoording, na invulling van de aangegeven velden, automatisch meegenomen in de te publiceren jaarrekening.

Kleine rechtspersonen

 • Indien er sprake is van “kosten van oprichting en uitgifte van aandelen”, dienen die opgenomen te worden onder immateriële vaste activa (artikel 2:365 lid 1 onder a). Verantwoording: De “kosten van oprichting en uitgifte van aandelen” kunnen worden opgeteld bij de immateriële vaste activa tot één totaalbedrag. Daarnaast kan in het veld voor tekstuele toelichting “Informatieverschaffing over immateriële vaste activa” worden opgenomen dat een totaalbedrag X voor "kosten van oprichting en uitgifte van aandelen" is opgenomen onder immateriële vaste activa (dat wil zeggen dat er één totaalbedrag voor de post immateriële vaste activa staat (incl. eventuele kosten van oprichting en uitgifte van aandelen) en er in de toelichting wordt aangegeven wat de kosten zijn van oprichting en uitgifte van aandelen).
 • Indien er sprake is van “opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal”, dienen die afzonderlijk weergegeven te worden (artikel 2:370 lid 1 onder d). Verantwoording: De “opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal” kunnen worden opgeteld bij de “vorderingen”. Vervolgens kan in het veld voor tekstuele toelichting “Informatieverschaffing over vorderingen" worden opgenomen dat een bedrag X voor “opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal” is opgenomen onder vorderingen.
 • Het totaalbedrag aan langlopende schulden (meer dan vijf jaar) en het totaalbedrag aan kortlopende schulden (meer dan 1 jaar) in de balans dienen te worden uitgesplitst (artikel 2:375 lid 2).
  Verantwoording: In het veld voor tekstuele toelichting “Informatieverschaffing over de looptijd van langlopende schulden” kan worden opgenomen dat de schulden met een bedrag X een looptijd hebben met meer dan één jaar en de schulden met een bedrag Y een looptijd hebben van meer dan vijf jaar.

Meer weten?

John Weerdenburg AA

Algemene mededeling over de jaarrekening boekjaar 2018

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemerschap
 • toetsing