All-in uurloon, toegestaan of niet?

All-in uurloon, toegestaan of niet?

Mag vakantiebijslag en vakantiegeld met regulier loon worden uitbetaald?
Pagina afdrukken
Vooral in de horeca, of elders waar veelvuldig wordt gewerkt met oproepkrachten, geven veel werkgevers er de voorkeur aan om aan hun werknemer een zogenaamd ‘all-in’ uurloon te betalen.  De werknemer ontvangt dan gelijktijdig met zijn reguliere loon de vakantiebijslag en het vakantiegeld. Tijdens het opnemen van vakantie wordt dan geen loon meer uitbetaald.
 

Vakantiegeld: hoofdregel afkoopverbod

De hoofdregel is dat dit niet is toegestaan. Je mag tijdens de arbeidsovereenkomst namelijk niet tussentijds vakantiedagen uitbetalen. Reden daarvoor is dat hierdoor de “recuperatiefunctie” van de vakantie (de werknemer moet tijdens zijn vakantie kunnen uitrusten) in gevaar wordt gebracht (zie artikel 7:641 lid 1 BW).

Kortom, een all-in uurloon mag dus in beginsel niet. Een all-in loon kan worden gezien als afkoop van vakantiedagen. Risico van het uitbetalen van een all-in loon is volgens diverse rechters, dat de werknemer niet daadwerkelijk vakantie kan of zal opnemen. De werknemer heeft het geld dat voor de vakantiedagen was bestemd al uitgegeven aan andere zaken en kan daarvan niet meer op vakantie. Als een rechter zou oordelen dat de werknemer feitelijk belet wordt om vakantiedagen op te nemen, is dit in strijd met Richtlijn 2003/88/EG, en art. 7:640 en 7:641 BW. Volgens het Hof van Justitie van de EG verzet artikel 7 van Richtlijn 93/104/EG zich tegen afkoop van het wettelijk minimum aan vakantiedagen, die in een bepaald jaar niet zijn opgenomen. Afkoop van het wettelijk minimum is uitsluitend mogelijk na beëindiging van het dienstverband (HvJ EG 6 april 2006, C-124/05, JAR 2006/102 inzake FNV/Staat.
 

Uitzondering: bovenwettelijke vakantiedagen

Artikel 7:640 lid 2 BW bepaalt dat de bovenwettelijke vakantiedagen gedurende de arbeidsovereenkomst wel mogen worden afgekocht. Aan de afkoop dient een schriftelijke overeenkomst ten grondslag te liggen.
 

Vakantiebijslag

Vakantiebijslag wordt doorgaans eind mei of begin juni uitbetaald (zie artikel 17 Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag). Dat wil zeggen dat het eens per jaar opeisbaar is, te berekenen over de periode van 1 juni t/m 31 mei. De arbeidsovereenkomst kan bepalen dat de vakantiebijslag vaker en op een ander tijdstip uitbetaald wordt, zo lang dit maar minimaal één keer per jaar plaatsvindt. Voor vakantiebijslag geldt op grond van de Wet Minimumloon dus dat uitbetaling maandelijks kan plaatsvinden als dat schriftelijk is overeengekomen.
 

Conclusie

De maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen is in principe in strijd met de wet. Toch wordt een all-in loon in de praktijk wel toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De vier voorwaarden zijn:
 1. het moet duidelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd;
 2. klein dienstverband: het moet gaan om een klein dienstverband (met name bij 0-urencontracten wordt vaak een all-in loon toegepast);
 3. opbouw vakantiedagen: de werknemer bouwt op gebruikelijke wijze vakantiedagen op en wordt daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld om (onbetaalde) vakantie op te nemen;
 4. specificatie loonstrook: op de loonstrook moet expliciet onderscheid worden gemaakt tussen (1) het brutoloon, (2) de vakantiebijslag en (3) het vakantiegeld, dat wil zeggen de betaling voor de vakantiedagen.
De beoordeling of in een specifiek geval betaling van een all-in uurloon al dan niet is toegestaan, blijft bij uitstek maatwerk. Neem bij concrete vragen dan ook contact op met een medewerker van onze juridische helpdesk.

Meer weten?

mr. Bernard Cornelissen

All-in uurloon, toegestaan of niet?
 • procesrecht
 • ondernemingsrecht
 • arbeidsrecht
 • algemeen civiel recht
 • individueel en collectief ontslagrecht
 • overgang van onderneming

mr. Jaco Hoksbergen

All-in uurloon, toegestaan of niet?

bedrijfsjurist | registermediator

hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen

Ilon Hemmelder

All-in uurloon, toegestaan of niet?

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht