Compensatie bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte of pensionering werkgever

Compensatie bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte of pensionering werkgever

Wet Arbeidsmarkt in Balans regelt ook recht op compensatie voor de gevallen dat een kleine werkgever werknemers ontslaat omdat hij zijn bedrijf beëindigt vanwege pensionering of ziekte.
Pagina afdrukken
In de huidige wetgeving Wet Werk en Zekerheid is bepaald dat werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte van henzelf, ook een transitievergoeding verschuldigd zijn. Bedrijfsbeëindiging heeft tot gevolg dat de werkgever alle bij hem werkzame werknemers moet ontslaan en dus voor alle werknemers in één keer een transitievergoeding moet betalen. Als deze bedrijfsbeëindiging plaatsvindt wegens pensionering of ziekte van de werkgever, kan dit, met name voor kleine werkgevers, tot ongewenste gevolgen leiden. Ziekte en pensionering zijn, anders dan bijvoorbeeld slechte economische
omstandigheden, onvermijdelijkheden die buiten het gewone ondernemersrisico van een werkgever vallen. De onvermijdelijkheden ziekte en pensionering zorgen ervoor dat de kleine werkgever zich genoodzaakt kan zien om bijvoorbeeld zijn pensioenvoorziening aan te spreken, als de werkgever voor het betalen van de transitievergoedingen voor al zijn werknemers niet de financiële middelen heeft.
 
In de Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt ook een recht op compensatie geregeld voor de gevallen dat een kleine werkgever werknemers ontslaat omdat hij zijn bedrijf beëindigt vanwege pensionering of ziekte.


Pensionering van de werkgever

Er is sprake van pensionering van de werkgever als bedoeld in artikel 673e, eerste lid, onderdeel b, onder 1˚, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek indien:
a.  op het moment van het verzoek om de toestemming respectievelijk de ontbinding, bedoeld in artikel 2:
1˚. de onderneming ten minste twee jaar aan dezelfde natuurlijke persoon toebehoorde; 2˚. de onderneming toebehoorde aan een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap en dezelfde natuurlijke persoon ten minste twee jaar vennoot, niet zijnde commanditaire vennoot, of maat was; of 3˚. dezelfde natuurlijke persoon ten minste twee jaar directeur-grootaandeelhouder van de onderneming was; en b. die persoon de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt of zal bereiken binnen zes maanden na indiening van dat verzoek.

Bron: memorie van toelichting Wet Arbeidsmarkt in Balans

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Compensatie bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte of pensionering werkgever

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht

mr. Jaco Hoksbergen

Compensatie bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte of pensionering werkgever

bedrijfsjurist | registermediator

hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
31-07-2019