Nieuws van de Raad voor de Jaarverslaggeving

Nieuws van de Raad voor de Jaarverslaggeving

De RJ heeft onlangs twee uitingen gepubliceerd die wij onder uw aandacht willen brengen en in hoofdlijnen toelichten.
Pagina afdrukken

RJ-Uiting 2020-8 Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019

Deze uiting geeft het standpunt van de RJ weer ten aanzien van de verwerking van de coronareserve in de jaarrekening 2019 op fiscale en op commerciële grondslagen.

Jaarrekening fiscale grondslag

Als aan de voorwaarden wordt voldaan mag er in de jaarrekening op fiscale grondslagen een coronareserve worden opgenomen. Dit vanwege het feit dat er in de jaarrekening op fiscale grondslagen zoveel mogelijk wordt aangesloten met de aangifte vennootschapsbelasting. De coronareserve betreft een fiscaal toelaatbare reserve en kan worden gerubriceerd onder de “Overige reserves” of onder een aparte post “Overige fiscale reserves” als onderdeel van het eigen vermogen (zie: RJk D.304).

De dotatie aan de reserve wordt als rechtstreekse mutatie in het eigen vermogen verwerkt en loopt niet via de winst-en-verliesrekening.

De belastinglast in de winst-en-verliesrekening en de gerelateerde belastingverplichting in de balans worden bepaald rekening houdend met de (dotatie aan de) coronareserve.


Jaarrekening commerciële grondslag

De RJ is van mening dat het bestaan van een fiscale coronareserve in 2019 geen invloed op de verwerking en de waardering van de vennootschapsbelasting in de jaarrekening 2019 op commerciële grondslagen heeft. Dit op grond van alinea 401 van Richtlijn 272 ‘Belastingen naar de winst’. Het besluit tot het mogen vormen van een fiscale coronareserve is na balansdatum in werking getreden (en was op balansdatum niet aan de orde), waardoor dit besluit geen invloed op verwerking, waardering en presentatie van de (acute en/of latente) vennootschapsbelasting heeft.

Klik hier voor RJ-Uiting 2020-8 Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019.

 
RJ-Uiting 2020-9 Handreiking D3 fiscale waarderingsgrondslagen

Deze uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2020-1 waarin de commentaren, welke zijn ontvangen op de uiting, zijn verwerkt. Deze is per direct van toepassing. Met deze uiting is beoogd het uitgangspunt van de Handreiking (aansluiting met de aangifte vennootschapsbelasting) explicieter te maken en ‘guidance’ te geven aan de gebruiker van de Handreiking. De RJ heeft besloten de voorgestelde aanpassingen, zoals gepubliceerd in Uiting 2020-1, definitief te maken met inachtneming van enkele kleine tekstuele aanpassingen.

Een aantal zaken willen wij bij u onder de aandacht brengen:

Inzicht in het vermogen en resultaat bij toepassing van fiscale grondslagen

Het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen kan leiden tot een afwijking van de waardering volgens commerciële waarderingsgrondslagen. Het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen bepaalt in artikel 3 lid 1 dat deze afwijking (mits van belang voor het inzicht in het vermogen) in de toelichting wordt vermeld. Aanpassing naar de waardering zoals deze geldt op basis van commerciële grondslagen is derhalve niet noodzakelijk.

Negatieve deelneming

De Handreiking geeft de mogelijkheid om een negatieve deelneming binnen de fiscale eenheid als passiefpost in de jaarrekening te verantwoorden, bijvoorbeeld als ‘voorziening deelneming’, ongeacht het bestaan van een verplichting tot aanzuivering van dit tekort. Op grond van de Europese richtlijn 2013/34/EU (EU richtlijn jaarrekening) mag voor kleine rechtspersonen niet méér in de toelichting op te nemen informatie worden voorgeschreven dan die door deze EU richtlijn jaarrekening is vereist. Derhalve bevat de Handreiking geen voorstel tot het toelichten van het al dan niet bestaan van een verplichting tot aanzuivering van het tekort. Het is uiteraard wel mogelijk om deze informatie vrijwillig in de toelichting op te nemen.

Fiscale correcties over eerdere jaren

D3.1/D3.2 402: Omwille van de aansluiting op de fiscale behandeling van correcties wordt voor de verwerking van fiscale correcties op dit punt afgeweken van hoofdstuk A.3.3 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Dit betekent dat niet-materiële fouten als gevolg van fiscale correcties ook retrospectief mogen worden verwerkt.

Klik hier voor RJ-Uiting 2020-9 Handreiking D3 fiscale waarderingsgrondslagen. 

 

Meer weten?

Wilco Schut AA

Nieuws van de Raad voor de Jaarverslaggeving

accountant

schut@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

John Weerdenburg AA

Nieuws van de Raad voor de Jaarverslaggeving

accountant

weerdenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • ondernemerschap
 • toetsing

Ed Suiker RA

Nieuws van de Raad voor de Jaarverslaggeving

accountant

suiker@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving
 • accountancy-dienstverlening mkb
 • ondernemerschap

Marcel van Dijk RA

Nieuws van de Raad voor de Jaarverslaggeving

accountant

dijk@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • toetsing
 • waarderingen
 • accountancy-dienstverlening mkb

Andries Visser RA

Nieuws van de Raad voor de Jaarverslaggeving

accountant

visser@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • externe verslaggeving
24-06-2020