Ontslagrecht opnieuw flink op de schop

Ontslagrecht opnieuw flink op de schop

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die mogelijk per 2020 ingaan? Wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) bevat weer forse wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht, de transitievergoeding, het werken met flexwerkers en de proeftijd.
Pagina afdrukken
De ministerraad heeft afgelopen vrijdag besloten dat het ontslagrecht, ruim drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015, weer op de schop moet. Het (concept) wetsvoorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), waarop dit voorjaar via internet kon worden gereageerd, bevat weer forse wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht, de transitievergoeding, het werken met flexwerkers en de proeftijd. Het is de bedoeling van het kabinet om het wetsvoorstel nog dit jaar bij de Tweede Kamer in te dienen. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. We zetten de belangrijkste wijzigingen hieronder voor u op een rij.
 

Ontslagrecht

Een werknemer kan nu alleen worden ontslagen als er sprake is van een zogeheten 'voldragen ontslaggrond'. Dit wordt straks anders. In de Wab wordt een nieuwe (cumulatie) ontslaggrond geïntroduceerd. Een werknemer kan met toepassing van deze ontslaggrond ook worden ontslagen als er sprake is van een combinatie van verschillende ontslaggronden. Aan artikel 7:669 lid 3 BW wordt in dat kader een nieuw onderdeel i toegevoegd waarin is bepaald dat ontslag kan volgen als er sprake is van een combinatie van twee of meer gronden als bedoeld in de onderdelen c tot en met h van artikel 7:669 lid 3 BW. Daarbij gaat het dus alleen om een combinatie van ontslaggronden die onder de WWZ moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Een  combinatie van deze gronden met  de door het UWV beoordeelde ontslaggronden (bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar ziekte) blijft ook in de toekomst onmogelijk. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de i-grond kan de rechter de werknemer, in aanvulling op de transitievergoeding, een vergoeding toekennen. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding.
 

Transitievergoeding

Op dit moment hoeven werkgevers pas een transitievergoeding te betalen als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. Onder de nieuwe wet heeft de werknemer al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Ook de berekeningswijze van de vergoeding wordt aangepast. Onder de huidige wet geldt een hogere transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd. Deze verhoging wordt geschrapt. Over de gehele duur van de arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding straks één derde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding wordt onder de Wab ook niet langer op halve jaren naar beneden afgerond. Berekening vindt voortaan plaats over de feitelijke duur van het dienstverband.
 

Flexwerkers

Werkgevers krijgen weer de mogelijkheid maximaal drie contracten te sluiten in een periode van 36 maanden (dit is nu 24 maanden). Pas daarna ontstaat onder de Wab een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In feite wordt hiermee de ketenregeling (artikel 7:668a BW) zoals die bestond voor de inwerkingtreding van de WWZ in ere hersteld. Wel blijft de tijd die nodig is om de keten te doorbreken gehandhaafd op 6 maanden. Als een nuluren- of min/max-arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, wordt de werkgever vanaf 2020 verplicht om aan de werknemer een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand over de afgelopen 12 maanden.
 

Proeftijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd kan voortaan een proeftijd worden overeengekomen van vijf maanden. Deze maatregel moet werkgevers stimuleren om een werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. De proeftijd voor een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer wordt verlengd naar drie maanden. De situatie voor contracten van zes maanden of korter (geen proeftijd toegestaan) en contracten van langer dan zes maanden tot twee jaar (één maand proeftijd) verandert onder de Wab niet.

Heeft u vragen over de komende wijzigingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Meer weten?

mr. Bernard Cornelissen

Ontslagrecht opnieuw flink op de schop
 • procesrecht
 • ondernemingsrecht
 • arbeidsrecht
 • algemeen civiel recht
 • individueel en collectief ontslagrecht
 • overgang van onderneming

Ilon Hemmelder

Ontslagrecht opnieuw flink op de schop

personeelsadviseur | verzuimmanager

hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • verzuimmanagement
 • cao recht

mr. Jaco Hoksbergen

Ontslagrecht opnieuw flink op de schop

bedrijfsjurist | registermediator

hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • bedrijfsopvolging
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht
 • mediation
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen