Scheiden en het pensioen

Scheiden en het pensioen

Niets overeengekomen over pensioen? Dan geldt de wettelijke regeling.
Pagina afdrukken

Helpdeskvraag

Mijn klant heeft mij verteld dat hij gaat scheiden en ik vraag mij het volgende af. Als er in de huwelijkse voorwaarden niets over pensioen staat en zij bij de scheiding ook niets over het pensioen afspreken, hebben zij dan géén aanspraak op het door de ander opgebouwde pensioen?
 

Antwoord

Het antwoord is redelijk kort: als er bij een scheiding (daaronder wordt ook verstaan de beëindiging van een geregistreerd partnerschap en het einde van ongehuwd samenwonen) niets is overeengekomen over pensioen, dan geldt de wettelijke regeling. Daarbij is belangrijk dat de aanspraak van de ex niet verjaart en hij/zij ook jaren na de scheiding en zelfs jaren nadat het pensioen al is ingegaan, nog zijn/haar deel kan opeisen.

Ouderdomspensioen

Zonder nadere afspraken over het ouderdomspensioen is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing. De wet geldt wel voor gehuwden en geregistreerd partners, maar niet voor ongehuwd samenwoners. De ex-echtgenoot/geregistreerd partner heeft (t.z.t.) recht op uitbetaling van 50% van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, tenzij het ouderdomspensioen lager is dan € 994,54 (2020) per jaar. Het pensioen blijft afhankelijk van het in leven zijn van degene die het heeft opgebouwd.
 
Indien de scheiding binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder is gemeld, zal de uitvoerder rechtstreeks aan de ander uitbetalen. Is de uitvoerder niet of niet tijdig geïnformeerd, dan heeft de ander nog wel recht op het pensioen, maar niet meer op uitbetaling door de pensioenuitvoerder. De pensioengerechtigde moet het dan doorbetalen aan de ex.

Partnerpensioen

Zonder nadere afspraken over het partnerpensioen is de Pensioenwet (PW) van toepassing. De wet geldt – anders dan de WVPS - voor gehuwden, geregistreerd partners èn ongehuwd samenwoners. Deze laatsten voor zover zij als partner zijn aangewezen in de pensioenregeling. De ex-partner heeft recht op uitbetaling van 100% van het door de ander tot de scheiding (dus ook vóór het huwelijk) opgebouwde partnerpensioen, zodra de ander is overleden. In de huidige pensioenregelingen wordt vaak geen partnerpensioen opgebouwd maar is het op risicobasis verzekerd (uitsluitend dekking zolang er premies worden betaald). In dat geval is er geen opgebouwd partnerpensioen voor de ex-partner.
 
Indien uw cliënt overigens een gehuwde DGA is (of geregistreerd partner) met pensioen in eigen beheer, dan geldt de regeling voor partnerpensioen niet op grond van de Pensioenwet, maar op grond van de WVPS. Voor ongehuwde samenwonende DGA’s is er geen wettelijke regeling.
 

Tot slot

Bij een scheiding is het belangrijk het ouderdomspensioen en het partnerpensioen los van elkaar te beoordelen. In de praktijk zien wij nog al te vaak dat er helemaal niet over pensioen wordt afgesproken of dat alleen het ouderdomspensioen aan bod komt.
 

Bij de scheiding dient op korte termijn veel geregeld te worden. Los van alle emotionele aspecten komt daar dan ook nog de financiële afwikkeling bij. Wij hebben de kennis en kunde in huis met het Auxilium echtscheidingsteam. Meer weten? Klik hier.  

Eerder verschenen helpdeskvragen bekijken over scheiden? Klik hier. 
Bekijk alle blogs

Meer weten?

Mariëtte Elling CFP® RFEA

Scheiden en het pensioen

financieel planner

m.elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • financiële planning
  • oudedagsvoorzieningen
  • pensioen in eigen beheer
  • echtscheiding

mr. Mariëtte Rodenburg RB

Scheiden en het pensioen

fiscalist - MKB

m.rodenburg@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • inkomstenbelasting
  • eigen woning
  • bedrijfsoverdracht
  • echtscheiding
  • mkb
17-09-2020