De ontbrekende puzzelstukjes rondom de uitfasering van PEB

De ontbrekende puzzelstukjes rondom de uitfasering van PEB

Nieuwe aanvullingen naar aanleiding van vragen bij het Centraal Aanspreekpunt Pensioen
Pagina afdrukken
Het is vanaf 1 april 2017 mogelijk om het in eigen beheer opgebouwde pensioen te laten staan, af te kopen of om te zetten in een Oudedagsverplichting (ODV). Zoals wel vaker met nieuwe wetten, is nog niet direct helemaal duidelijk wat nu de gevolgen zijn van het één en ander. We krijgen dan ook de nodige vragen op dit gebied.
 
Blijkbaar krijgt het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen ook de nodige vragen. Tot juni 2017 heeft dit geleid tot het publiceren van 20 vragen en antwoorden. Per 2 juni 2017 zijn er weer twee vragen bij gekomen. Hieronder een korte samenvatting:
 
 1. De bijdrage Zvw bij afkoop (17-031)
  Hoewel de eerste afkopen per 01-04-2017 zijn gedaan en daarmee al moeten zijn verwerkt in de aangifte loonbelasting per einde mei 2017, is eindelijk antwoord gegeven op de vragen OF er sprake is van een af te dragen dan wel in te houden bijdrage Zvw en OF het in dat geval de werkgeversbijdrage of de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betreft. Het gaat hier om in totaal 9 vragen met antwoorden waarin onderscheid wordt gemaakt tussen een al dan niet voor werknemersverzekeringen verzekerde DGA en een DGA die al wel of niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. U vindt de vragen en antwoorden hier.
   
 2. Instemming van de (gewezen) partners (17-025)
  Bij het afkopen van PEB of overgaan naar de ODV is toestemming benodigd van de (gewezen) partners. Kort samengevat dienen de volgende partners toestemming te geven:

  Huidige partners
  Dit betreffen om te beginnen de gehuwden en geregistreerd partners. Voor samenwoners geldt dat zij dienen in te stemmen indien zij voldoen aan de definitie van partner in de tussen de DGA en zijn vennootschap gesloten pensioenovereenkomst. Heeft de samenwonende geen recht op (een deel van) de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak, dan is geen schriftelijke instemming van deze samenwonende nodig. 

  Gewezen partners
  Dit betreft degene die (na scheiding, verbreking geregistreerd partnerschap of samenleving) recht heeft behouden op een deel van de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak in de vorm van een partnerpensioen of een afgeleid recht op een deel van het ouderdomspensioen van de ‘ex-DGA’. Het begrip afgeleid recht werkt hier mogelijk verwarrend. Wanneer bij einde van het partnerschap de ex-partner recht heeft gekregen op een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen, dan heeft diegene recht op deel van het ouderdomspensioen dat pas ingaat zodra de DGA zijn ouderdomspensioen laat ingaan. We spreken dan van een afhankelijk of afgeleid recht. Bij scheiding is het mogelijk om dit afgeleide recht om te zetten in een eigen recht door conversie toe te passen. De ex-partner krijgt dan een ouderdomspensioen op het moment van bereiken van diens eigen pensioengerechtigde leeftijd en is daarmee niet meer ‘afhankelijk’ van de ex-DGA. Wanneer er conversie is toegepast, is geen sprake meer van een afgeleid recht en hoeft de ex-partner niet mee te tekenen bij afkoop of overgang naar ODV.
 
Er wordt nogmaals benadrukt dat indien een DGA een partner heeft en/of één of meerdere ‘kwalificerende’ gewezen partners, dat dan voor elk van hen een informatieformulier ingevuld en opgestuurd moet worden! De uitgebreide vraag met antwoorden leest u hier.

Meer weten?

drs. Patrick Fransen MFP RB

De ontbrekende puzzelstukjes rondom de uitfasering van PEB

financieel planner

fransen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • fiscaal
 • financiële planning

Mariëtte Elling FFP

De ontbrekende puzzelstukjes rondom de uitfasering van PEB

financieel planner

elling@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • financiële planning

Wim van Maurik

De ontbrekende puzzelstukjes rondom de uitfasering van PEB

actuarieel rekenaar

wmaurik@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
08-06-2017