De flex-BV

De flex-BV

Wel flexibeler, niet eenvoudiger!

Pagina afdrukken
Sinds 1 oktober 2012 is het BV-recht in Nederland ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe wetgeving hebben betrekking op enerzijds de organisatie van de BV – met meer inrichtingsvrijheid - en anderzijds een nieuw systeem van bescherming van schuldeisers.
 
Deze wijzigingen maken het gebruik van de BV zeker flexibeler, maar het wordt er voor uw cliënten niet eenvoudiger op gemaakt. Ondernemers zullen meer keuzes kunnen en moeten maken. Als Auxilium Juridisch Advies kunnen wij u en uw cliënten hier waar nodig nader in adviseren en begeleiden. Omdat de advisering hierbij vaak ook financiële en fiscale aspecten kan hebben, kan het in voorkomende situaties verstandig zijn hierbij Auxilium Bedrijfsadviseurs in te schakelen. Vanzelfsprekend zullen wij in alle gevallen nauw samenwerken met u als accountant.
 
Hieronder zullen wij kort de belangrijkste wijzigingen rondom de Flex-BV wetgeving uiteenzetten.
 
Wijzigingen in de organisatie van de BV (inrichtingsvrijheid)
In de organisatieopzet van de flex-BV is er veel veranderd. Met de flex-BV is het bijvoorbeeld mogelijk geworden om de stem- en winstrechten van aandeelhouders anders te organiseren door te werken met verschillende soorten aandelen, zoals het uitgeven van aandelen zonder stem- of winstrecht, waardoor er meer maatwerk kan worden geleverd. Ook wordt het mogelijk om een flexibel stemrecht in te voeren. Deze nieuwe mogelijkheden kunnen onder meer van belang zijn bij samenwerkingsverbanden, bedrijfsopvolging in familieverband of om participatie van medewerkers mogelijk te maken.
 
Daarnaast kunnen de statuten van de BV voortaan ook flexibeler ingericht worden. Als voorbeeld kan genoemd worden dat het mogelijk is geworden om de aandelen (onder voorwaarden) vrij over te dragen. In de statuten kunnen bovendien ook afspraken worden gemaakt over kwaliteitseisen of andere verplichtingen voor aandeelhouders. Dit biedt ook diverse adviesmogelijkheden voor uw cliënten. De bescherming van de positie van minderheidsaandeelhouders wordt ook anders geregeld. In sommige gevallen krijgen zij belangrijke rechten van voorafgaande instemming of goedkeuring.
 
Bij het inrichten van de flex-BV zijn er voor uw cliënten dus veel nieuwe mogelijkheden en wordt het flexibeler. Tegelijk zijn er veel keuzemogelijkheden en wordt het niet eenvoudiger. Laat u hierin dus adequaat adviseren.

Nieuw systeem van bescherming van schuldeisers
De huidige regels van kapitaal- en crediteurenbescherming zijn bij de flex-BV voor een belangrijk deel komen te vervallen. Dat betekent onder meer dat het tot nog toe vereiste startkapitaal van € 18.000 niet langer nodig is. Ook de bankverklaring die tot nog toe nodig was bij een oprichting in geld, is vervallen. Daarnaast is ook de tot 1 oktober 2012 vereiste accountantsverklaring vervallen die noodzakelijk was bij een oprichting van een BV waarbij een andere onderneming werd ingebracht.
 
Ook kan gewezen worden op het vervallen van de Nachgründungsregeling en het verbod op financiële steunverlening bij aankoop van aandelen in de BV.  Het is door deze veranderingen dus makkelijker geworden om een BV op te richten.
 
Zwaardere verantwoordelijkheid bestuur
In plaats daarvan krijgt het bestuur echter wel een zwaardere rol in de beoordeling of bepaalde transacties kunnen plaatsvinden, met de bijbehorende verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid. 
Een besluit tot (dividend)uitkeringen aan aandeelhouders zal door het bestuur voortaan vooraf goedgekeurd moeten worden. Daartoe moet het bestuur een balanstest en een uitkeringstest uitvoeren. Voor het bestuur van de onderneming is dit een belangrijk moment om risico’s van aansprakelijkheid zoveel mogelijk te voorkomen. Bestuurders moeten hun goedkeuring weigeren indien zij ten tijde van de uitkering weten of redelijkerwijs moeten begrijpen dat de BV na de voorgenomen uitkering haar opeisbare schulden niet kan blijven betalen.
 
Bestuurders zijn tegenover de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat in de BV ontstaat door de uitkering, vermeerderd met de wettelijke rente, als de BV na de uitkering niet langer kan voldoen aan haar opeisbare verplichtingen. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor de aandeelhouder als deze wist of behoorde te voorzien dat de BV na de uitkering niet langer kan voldoen aan haar opeisbare verplichtingen.
 
In de praktijk zal dit onder meer in geval van faillissement tot aansprakelijkstelling kunnen leiden. Bestuurders én aandeelhouders zullen dus, op straffe van mogelijke aansprakelijkheid, moeten beoordelen of de BV na de uitkering nog zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
 
Conclusie
Omdat de flex-BV veel nieuwe mogelijkheden biedt is het verstandig dat uw cliënten zich laten adviseren over de inrichting van de organisatie van de bestaande of nieuw op te richten besloten vennootschap.
Ook een doorlichting van de huidige statuten van de bestaande BV kan daarbij van grote waarde zijn. Mogelijk moeten deze op onderdelen aangepast worden om weer helemaal up to date te zijn voor de toekomst.
 
Voor de ondernemer - ook in zijn rol van bestuurder en/of aandeelhouder in de BV - is het ook van belang om ervoor te zorgen dat deze zijn verantwoordelijkheid kan blijven dragen. Als accountant kunt u waar nodig adviseren over de geoorloofdheid van (dividend)uitkeringen. Indien gewenst kunnen wij u ook advies geven over de juridische en fiscale consequenties van de flex-BV in uw specifieke situatie.

Meer weten?

mr. Jaco Hoksbergen

De flex-BV

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
  • ondernemingsrecht
  • contractenrecht
  • mediation
  • bedrijfsopvolging
  • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen