Ziekteverzuimbegeleiding

Ziekteverzuimbegeleiding

Wij ontzorgen u met ons verzuimabonnement

Pagina afdrukken
Op het moment dat een werknemer ziek wordt, bent u niet alleen meer ondernemer en werkgever, maar wordt u ook geacht om een verzuimmanager te zijn voor de re-integratie van uw werknemer. Niet alleen kost het u extra tijd, maar u moet ook de werkzaamheden met minder werknemers verrichten. Vervolgens wordt u geconfronteerd met veelal ingewikkelde regelgeving rondom ziekteverzuim die bij niet of onvoldoende naleving kan leiden tot hoog oplopende boetes die voor uw rekening komen.

Een arbodienst die niet weet wie u bent, rapportages van arbodiensten die te wensen over laten, steeds weer een andere bedrijfsarts of casemanager op het verzuimdossier die van elkaar niet weten wat ze doen, er telkens achteraan moeten bellen, veranderende wetgeving, meningsverschillen met werknemer of zelfs weigering om mee te werken aan re-integratie. Herkenbaar? Dit kan anders!


Ontzorgen van de Arbozorg/ziekteverzuimbegeleiding voor u als ondernemer

Auxilium Juridisch Advies is betrokken bij uw onderneming en kan u van A tot Z helpen in de re-integratie van uw werknemer. Niet door alleen maar UWV-formulieren te sturen maar door daadwerkelijke ondersteuning van u en de begeleiding van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Verzuimmanager

Wij kunnen als verzuimmanager fungeren bij arbeidsongeschikte werknemers en als spreekbuis dienen naar diverse instanties zoals het UWV en verzekeraars. Daarbij is het voor u en uw cliënten mogelijk om definitief afscheid te nemen van uw Arbodienst en aan te sluiten bij Auxilium Verzuim. Op basis van een abonnement (Maatwerkregeling), worden u en/of uw cliënt, één op één begeleid, bij een arbeidsongeschikte werknemer. De verzuimmanager kent uw organisatie van haver tot gort en kan daarop inspelen bij de melding van een arbeidsongeschikte werknemer.
 
Niet alleen wordt de Wet Verbetering Poortwachter gevolgd, maar u voert samen met de verzuimmanager de regie over uw verzuim. Niet de verzekeraar of de Arbodienst bepaalt of uw werknemer deels hersteld gemeld kan worden, maar u in samenspraak met de verzuimmanager. Daarbij geldt dat de bedrijfsartsen eveneens op de hoogte zijn wat de mogelijkheden zijn binnen de organisatie om te re-integreren. Uiteraard in overleg met u of uw cliënt. Ook de arbeidsrechtelijke aspecten zoals;  verzuim als gevolg van arbeidsconflict en/of disfunctioneren, sanctioneren niet meewerkende werknemers, einde dienstverband na ziekte etc. worden gezamenlijk met u of met uw cliënt opgepakt.

Wet verbetering Poortwachter 

Vanzelfsprekend worden de vereisten van de Wet Verbetering Poortwachter in acht genomen. U weet hierdoor dat u minder risico loopt om achteraf met een loonsanctie te worden geconfronteerd. Maar de verzuimondersteuning gaat verder dan dat.  Zo helpt de verzuimmanager u verder als de oorzaak van het verzuim van uw werknemer ligt bij een arbeidsconflict of door disfunctioneren. Ook als een werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie, staat de verzuimmanager u met raad en daad bij. De verzuimmanager bouwt dan met u, zorgvuldig een goed (juridisch) dossier op, mocht de werknemer halsstarrig blijven weigeren mee te werken aan zijn re-integratie.
 

Als het dienstverband zijn einde nadert bijvoorbeeld bij wederzijds goedvinden, door een bepaalde tijd contract dan wel bij einde twee jaar ziekte, ondersteunt de verzuimmanager u in de arbeidsrechtelijke afwikkeling. Niet alleen maar in advisering maar ook door daadwerkelijk het ontslag te regelen. Ook de afwikkeling bij het UWV Werkbedrijf wordt door de verzuimmanager geregeld.

WIA 

De verzuimmanager helpt u en uw werknemer bij de WIA aanvraag en draagt er voor zorg dat alle stukken voor de aanvraag aanwezig zijn. Daarnaast beoordeelt de verzuimmanager (eventueel met behulp van de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige) over de correctheid van de WIA beslissing door het UWV. De begeleiding houdt dus niet op bij de WIA-aanvraag maar gaat verder. Indien u het niet eens bent met de WIA beslissing kan de verzuimmanager ook bezwaar- en beroepsprocedures voor u voeren.
 

Indien u eigen risicodrager bent voor het verzuim, kan de verzuimbegeleiding door Auxilium worden voortgezet, tot het moment dat de werknemer weer aan het werk is, dan wel volledig en duurzaam wordt afgekeurd.

Verzuimverzekering 

Naast bovenstaande kan de verzuimmanager ook de rompslomp rondom de verzuimverzekering overnemen, door het aan- en afmelden van de zieke werknemer bij de verzekeraar en de verzekeraar op de hoogte te houden van het dossier. Door de verzuimbegeleiding los te koppelen van een door de verzekeraar aangewezen arbodienst, voorkomt u belangenverstrengeling en oneigenlijke hersteldmeldingen. Een werknemer is in onze visie pas hersteld, als hij zijn eigen werk verricht op zijn eigen tempo. Aangepast werk of voor de volle arbeidsomvang aanwezig zijn van een werknemer, is geen volledige hersteldmelding, indien de werknemer niet zijn eigen werk verricht of een lager werktempo heeft.

Verzuimabonnement

Auxilium Juridisch Advies werkt op basis van de ‘Maatwerkregeling’ en op basis van een abonnement. Dit betekent dat de regie van het verzuim weliswaar bij u als ondernemer ligt, maar waarbij u kiest voor een pro-actieve en professionele ondersteuning van de verzuimmanager. U bepaalt met ondersteuning van de verzuimmanager, welke stappen er genomen moeten en kunnen worden binnen het re-integratiedossier en welke deskundigen ingezet worden. u kunt er op vertrouwen dat de verzuimmanager de wettelijke kaders scherp in het vizier heeft en houdt.  

Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen   

Auxilium Juridisch Advies maakt gebruik van (BIG) geregistreerde bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Dit netwerk is door een jarenlange intensieve samenwerking met deze bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen zorgvuldig opgebouwd. Daarbij selecteren wij op betrouwbare en deskundige professionals. De bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen zijn zelf ondernemer en kennen het klappen van de zweep. Zij zijn gewend om te kijken naar de mogelijkheden binnen de re-integratie en zij denken mee met de organisatie.
 

Door de proactieve rol van de verzuimmanager worden  de bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen voorafgaand  aan het spreekuur/afspraak op de hoogte gesteld van de aard van uw onderneming, uw mening als werkgever aangaande het verzuim van uw werknemer, de zienswijze van de werknemer over zijn verzuim en de arbeidsmogelijkheden binnen uw onderneming. De terugkoppelingen zijn pragmatisch en transparant uiteraard binnen de mogelijkheden van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Eén loket functie  

Om een goede re-integratie te kunnen waarborgen, zit er één bedrijfsarts op een werknemersdossier. Ook heeft u één aanspreekpunt voor uw verzuim in de persoon van de verzuimmanager. Via een online verzuimregistratiesysteem, kunt u uw werknemer ziek- en hersteld melden en zaken rondom het verzuim regelen.
 

Binnen drie werkdagen na de ziekmelding, heeft de verzuimmanager contact gehad met uw zieke werknemer en kan hij een inschatting maken over de lengte van het verzuim en eventuele niet medische oorzaken van het verzuim. Op basis van het gesprek met de werknemer bepaalt de verzuimmanager of directe interventies nodig zijn om het herstel te bespoedigen en de kosten van het verzuim zo veel mogelijk te beperken. Uiteraard wordt u hierbij direct betrokken.

De voordelen op een rij

 • Adequate en snelle verzuimbegeleiding waardoor verzuim tot het minimum wordt beperkt en daardoor worden loondoorbetalingskosten bespaard

 • Preventief ingrijpen, waardoor het verzuim uitgesteld wordt, dan wel er geen verzuim meer plaats vindt. Dit betekent een lagere ziektekosten premie bij verzekeraars

 • Inzicht in uw kosten 

 • Minder risico op loonsancties, door de professionele begeleiding

 • Korte communicatielijnen, transparant en pragmatisch advies

 • Een ondernemersgeest die met u meedenkt
 • Verzuimoplossingen die bij u en uw organisatie passen
 • Eén aanspreekpunt voor alle zaken rondom verzuim
 • Verzuimbegeleiding van A tot Z
 • Arbeidsrechtelijke- bestuurs- en sociaal rechtelijke begeleiding.
   

Wat krijgt u als u het verzuimabonnement afneemt?

 • Eén op één ondersteuning bij de verzuimbegeleiding
 • Duidelijke uitleg over de te nemen stappen in de Wet Verbetering Poortwachter
 • Eén bedrijfsarts op een dossier, die goed geïnformeerd is over uw mkb-organisatie
 • De verzuimmanager neemt binnen 3 werkdagen contact op met uw zieke werknemer, zodat het verzuim beperkt kan worden
 • Toegang tot een verzuimsysteem waar u zelf het verzuim kunt registeren
 • Ondersteuning van de eerste dag van het verzuim tot en met de laatste dag van het verzuim dan wel van het eindigen van het dienstverband
 • Ondersteuning in de communicatie met de verzuimverzekeraar
 • Juridische ondersteuning indien er sprake is van een arbeidsconflict dan wel bij einde dienstverband

​Wat zijn de kosten? 

Auxilium werkt naast de vaste aansluitbijdrage voor het verzuimabonnement, op basis van een uurtarief.  Dit betekent dat wij niet meer uren inzetten dan strikt noodzakelijk is voor een Poortwachter proof dossier. U wordt over elke inzet van te voren geïnformeerd, dan wel door een terugkoppeling van het spreekuur, dan wel rechtstreeks door de verzuimmanager. Daarbij kijken u samen met de verzuimmanager wat u zelf wilt of kunt doen, of wat de verzuimmanager voor u kan doen. Voor de grote interventies als bijv. een 2e spoor traject, 1e/2e spoor toetsing zal altijd voorafgaand aan het traject een op maat gemaakte offerte worden opgesteld. Ervaring leert dat door een goede professionele begeleiding, de verzuimbegeleiding u zelf veel minder tijd kost, de relatie met werknemer goed blijft en een loonsanctie vermeden kan worden. 

Klachtenregeling

Bekijk hier  de klachtenregeling verzuimbegeleiding Auxilium Juridisch Advies BV. 
 

Heeft u nog vragen over onze werkwijze of wilt u bij ons een abonnement voor uw verzuimbegeleiding afsluiten? Neemt u dan vooral contact met ons op. Direct een offerte ontvangen? Stuur een mail aan ons verzuim team.  

Meer weten?

Ilon Hemmelder

Ziekteverzuimbegeleiding

personeelsadviseur | verzuimmanager

i.hemmelder@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • verzuimmanagement
 • cao recht
 • personeelsmanagement
 • arbeidsrecht
 • sociaal zekerheidsrecht
 • arbeidsomstandigheden

mr. Jaco Hoksbergen

Ziekteverzuimbegeleiding

bedrijfsjurist | registermediator

j.hoksbergen@auxiliumadviesgroep.nl 033 433 72 17
 • mediation
 • bedrijfsopvolging
 • begeleiding aan- en verkoop ondernemingen
 • ondernemingsrecht
 • contractenrecht